معماری

بادگیر

بادگیر از روزگاران دور در ایران زمین بکار گرفته شده و از نامهای باستانی و گوناگون آن مانند واتغر و بادهنج و باتخان و خیشود و خیشخان برمی آید که […]